Reštrukturalizačný plán obsahuje povinne okrem svojej opisnej časti aj záväznú časť. V záväznej časti reštrukturalizačného plánu sú určené všetky práva a záväzky, ktoré majú účastníkom reštrukturalizačného plánu vzniknúť, zmeniť sa, alebo zaniknúť. V reštrukturalizačnom pláne sa práva, záväzky a majetok ku ktorému sa vzťahujú vecné, alebo obdobné práva určia tak, ako je to potrebné podľa osobitných predpisov pre ich vznik, zmenu, alebo zánik, alebo ako je to potrebné na získanie príslušných rozhodnutí a súhlasov, na základe ktorých vznikajú, menia sa , alebo zanikajú, alebo ktoré sú podmienkou na ich vznik, zmenu, alebo zánik. Ak je potrebný na vznik, zmenu, alebo zánik práva, alebo záväzku prejav vôle, záväzná časť reštrukturalizačného plánu musí obsahovať aj presné znenie požadovaného prejavu vôle a listina, ktorá obsahuje takýto prejav vôle tvorí prílohu reštrukturalizačného plánu.