Zasadnutia veriteľského výboru má povinnosť sa zúčastniť dlžník, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, alebo zákonný zástupca dlžníka a to v tom prípade, že veriteľský výbor ich požiada o účasť na zasadaní veriteľského výboru, alebo ich o účasť požiada správca a na tomto zasadaní veriteľského výboru sú povinní odpovedať na otázky členov veriteľského výboru, alebo správcu.

O priebehu zasadnutia veriteľského výboru sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje opis priebehu zasadnutia veriteľského výboru a znenia prijatých uznesení spolu s výsledkami hlasovania. Zápisnici vyhotovuje a podpisuje predseda veriteľského výboru . Odpis zápisnice predseda veriteľského výboru bezodkladne doručí súdu a správcovi. Správca zápisnicu najneskôr nasledujúci deň po doručení zverejní v Obchodnom vestníku. Odpis zápisnice tvorí i súčasť správcovského spisu.