Reštrukturalizačný správca zvolá prvú schôdzu veriteľov za účelom zistenia stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok a voľby veriteľského výboru do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie tak, aby sa konala nie skôr ako druhý deň a nie neskôr ako siedmy deň od uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok. Schôdzu zvoláva správa prostredníctvom uverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku. V ozname o konaní schôdze veriteľov správca uvedie miesto, čas a predmet rokovania schôdze veriteľov. Schôdzi veriteľov predsedá reštrukturalizačný správca pod dohľadom dohľadom sudcu, alebo ním povereného vyššieho súdneho úradníka.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Dlžník, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, alebo zákonný zástupca dlžníka je povinný sa na schôdzi veriteľov zúčastniť a odpovedať na otázky správcu.