Kľúčovým dokumentom reštrukturalizačného konania je reštrukturalizačný plán. Dá sa povedať, že je to istý druh dohody medzi dlžníkom a veriteľmi najmä o tom kedy , koľko a komu zo svojich záväzkov dlžník uhradí. Reštrukturalizačný plán je listina, ktorá upravuje vznik, zmenu, alebo zánik práv a záväzkov osôb uvedených v reštrukturalizačnom pláne, ako aj rozsah a spôsob uspokojenia tých účastníkov plánu, ktorí sú veriteľmi prihlásených pohľadávok, prípadne akcionármi dlžníka. Reštrukturalizačný plán sa stáva záväzný pre všetkých účastníkov plánu po jeho potvrdení súdom.