Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u reštrukturalizačného správcu. Prihláška, aby bolo možné na ňu prihliadať musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie už správcovi. Zmeškanie tejto lehoty má za následok, že na doručenú prihlášku nemožno v reštrukturalizačnom konaní prihliadať a teda sa nebude v tomto konaní uspokojovať.

Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.