Reštrukturalizácia sa začína jej povolením. Za povolenú sa reštrukturalizácia považuje zverejnením uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Povoleniu reštrukturalizácie predchádza fáza začatia reštrukturalizačného konania počas ktorej dlžník už požíva ochranu účinkov začatia reštrukturalizačného konania.

Povolenie reštrukturalizácie bráni tomu, aby na dlžníka prebiehalo i konkurzné konanie. Ak počas reštrukturalizácie príde návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka súd tento návrh na vyhlásenie konkurzu uznesením odmietne.

Povolením reštrukturalizácie sa konania, ktoré sa začatím reštrukturalizačného konania prerušili zastavujú. Týka sa to exekučných konaní na majetok patriaci dlžníkovi a konaní o výkon rozhodnutia.

Súdne a rozhodcovské konania o pohľadávkach, ktoré sa v reštrukturalizačnom konaní uplatňujú prihláškou sa povolením reštrukturalizácie prerušujú a nároky si treba uplatniť voči dlžníkovi prihláškou.