V prípade, ak sú reštrukturalizačné konanie zastaví, bezodkladne toto uznesenie zverejní v Obchodnom vestníku. Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý účastník reštrukturalizačného konania. Odvolací súd po podaní odvolania preskúma rozhodnutie súdu prvého stupňa a ak zistí, že prvostupňový súd rozhodol nesprávne toto rozhodnutie zmení tak, že reštrukturalizačné konanie povolí v opačnom prípade rozhodnutie súdu prvého stupňa potvrdí. Odvolací súd rozhoduje v lehote 30 dní.