Predkladateľom reštrukturalizačného plánu môže byť buď dlžník, ak súd povolil reštrukturalizáciu na jeho návrh, alebo správca, ak súd povolil reštrukturalizáciu na základe návrhu jedného, alebo viacero veriteľov. Predkladateľ vypracováva plán a dáva ho na schválenie veriteľskému výboru, schvaľovacej schôdzi účastníkov plánu a nakoniec súdu, ktorý schválený plán veriteľským výborom a schvaľovacou schôdzou účastníkov plánu potvrdzuje.

Predkladateľ vypracováva plán tak, aby zabezpečoval čo najvyššiu možnú mieru uspokojenie veriteľov prihlásených zistených pohľadávok pričom reštrukturalizačný plán musí zostať reálny a udržateľný. Plán je treba nie len prijať, ale aj splniť. Pri príprave reštrukturalizačného plánu majú za povinnosť úzko spolupracovať dlžník, správca i členovia veriteľského výboru. Predkladateľ plánu je povinný priebežne zasielať členom veriteľského výboru a správcovi, alebo dlžníkovi predbežné znenia návrhu plánu a žiadať ich o stanoviská, návrhy, podnety tieto následne s odbornou starostlivosťou vyhodnocovať.